KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni

Bahçe İşlerim Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası

Bahçe İşlerim olarak kişisel verileriniz konusunda büyük bir hassasiyet göstermekteyiz. Bu nedenle, temel hak ve özgürlüklerinizi korumak amacıyla yürürlükte olan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") ve ikincil düzenlemeler kapsamındaki kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz.

1. Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veri, KVKK 'da kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. Buna göre bizimle paylaştığınız adınız, soyadınız, adresiniz, elektronik posta adresiniz ve telefon numaranız kişisel veri olarak adlandırılmaktadır.

2. Kişisel verilerinizin tarafımızca toplanmasının amacı nedir?

Bahçe İşlerim ile olan ürün ve hizmet ilişkiniz dolayısıyla yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, bu kapsamda tercih ettiğiniz ürünler dahilinde sizlerle sözleşmesel ilişki kurabilmek amacıyla aşağıdaki kişisel verilerinizi işliyoruz.

  • Adınız, soyadınız, adres ve telefon gibi iletişim bilgileriniz, ödeme yöntem ve bilgileriniz, ürün tercihiniz.

Pazarlama maksadıyla işlememize rıza gösterdiğiniz taktirde, tercih ettiğiniz ürünler başta olmak üzere çerezler kapsamında sizlere özelleştirmiş fırsatlar sunmak amacıyla profilleme ve pazarlama faaliyetleri yürütebiliriz. Bu süreçler, ürün alımı yaparken sizlere ayrıca sunulan aydınlatma metni ve açık rızanız dahilinde yürütülmektedir.

3. Kişisel verilerinizi hangi amaçla, kimlere aktarıyoruz?

Kişisel verileriniz Bahçe İşlerim ile yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimizle, mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi ve satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi amacıyla iş ilişkisinin devamı esnasında birlikte bizi temsil eden ve/veya faaliyetlerimizi yürütebilmek için iş birliği yaptığımız iş ortağımız olan kurum, kuruluşlarla ve internet site altyapımızı sağlayan sağlayıcılar ile paylaşılabilmektedir. Ayrıca, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır.

4. Kişisel verilerinizi nasıl saklıyoruz?

Bahçe İşlerim ile paylaşılan kişisel verileriniz internet sitemizin altyapısını sağlayan yerel sağlayıcı nezdinde ve lokal veri tabanlarımızda saklanmaktadır.

5. Kişisel verilerinizi ne kadar süre ile tutuyoruz?

Bahçe İşlerim olarak kişisel verilerinizi KVKK 'ya uygun olarak saklamaktayız. KVKK Md. 7/f.1.'e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için belirlenen genel zaman aşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilecektir.

Bu kapsamda sözleşme ilişkisi kurulurken sizlerden temin ettiğimiz kişisel verileriniz hukuki ilişki süresince ve devamında 10 yıllık zamanaşımı süresi boyunca saklanmaktadır.

  • Ad, soyad – iletişim bilgileri (telefon, adres vb.) – ürün tercihi – ödeme yöntemi – fatura bilgileri vb.

Ticari elektronik ileti onaylarına ilişkin kayıtlar, onayın geçersizlik tarihinden itibaren 3 yıl; ticari elektronik iletiye ilişkin diğer kayıtlar toplanma tarihinden itibaren 3 yıl boyunca saklanmaktadır.

Çerez kayıtlarınız ise kullanılan çerezin teknik özelliği kapsamında ayrı ayrı sürelerle saklanmaktadır. Bunun için lütfen sitemizde yer alan Çerez Politikası’nı inceleyiniz.

6. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndan doğan haklarınız nelerdir?

İşlenen kişisel verilerinizle ilgili mevzuat uyarınca; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bahçe İşlerim
Adres : Çayyolu, Konutkent 1 Mahallesi, 3002. Sokak No:18, 06810 Çankaya / Ankara
Tel : 0533 502 36 24

 
#
Tamam